A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających stronę internetową enato.pl jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie: enato.pl pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wypełniania formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej: enato.pl.
 4. informacje wprowadzane podczas wypełniania pozostałych formularzy na naszej witrynie internetowej: enato.pl – na przykład: imię i nazwisko, telefon, temat oraz wszystkie inne dane, które podasz w treści przesyłanej wiadomości.
 5. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej: enato.pl, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 7. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej: enato.pl będą stosowane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania do ciebie faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 5. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 6. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną: enato.pl;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Zachowanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji E określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji E zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

F. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie dane osobowe przesyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej: enato.pl będą chronione technologią szyfrowania SSL.

G. Nowelizacje polityki prywatności

Niniejsze zasady polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie: enato.pl ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany zasadach polityki prywatności.

H. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia lub usunięcia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie lub usunięcie danych osobowych wymaga kontaktu z kadrą enato.pl (wymagana będzie weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej się w wyżej wymienionych celach, np. przesłanie kserokopii dowodu tożsamości typu paszport).

I. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa: enato.pl zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

J. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

K. Ciasteczka (tzw. pliki cookies)

Nasza strona internetowa: enato.pl korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony: enato.pl znajdującej się na naszym serwerze.
Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.
 1. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę: enato.pl. Google Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania naszej witryny. Stosujemy pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej: enato.pl).
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.
 3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.